2-15-1-2- دمای محیط
2-15-1-3- گونه طیور
2-15-1-4- جنس طیور
2-15-1-5- سن طیور
2-15-2-عوامل جیرهای
2-15-2-1- سطح پروتئین جیره
2-15-2-2- سطح انرژی جیره
2-15-2-3- عدم توازن اسیدآمینه?ها
2-15-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستاتها
2-15-2-5- آنتاگونیسم
2-15-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب
2-15-2-7- عوامل ضد تغذیهای
2-15-2-8- افزودنیها
2-16- اثرات کمبود پروتئین و اسیدآمینهها در طیور
2-17- اثرات نامطلوب اسیدآمینه?ها
2-17-1- اثرات متقابل اسیدآمینهها
2-17-2- عدم توازن اسیدآمینهها
2-17-3- سمیت اسیدآمینهها
2-18- ترتیب محدودیت اسیدآمینه?ها
2-19- اسیدآمینه?ها سنتتیک در تغذیه طیور
2-20- لیزین
2-21-1- لیزین مواد خوراکی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2 – 21 – 2 – قابلیت دسترسی لیزین مواد خوراکی مختلف
2 – 21 – 3 – عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین
2-21-4-1- نحوه خوراک دادن
2-21-4-2- میزان حرارت خوراک در فرایند تولید
2-21-4-3- اثر مواد معدنی
2-21-4-4- استرس ایمنولوژیکی
2-21-4-5- دمای محیط
2-21-4-6- جنس
2-22- متیونین
2-22-1- متیونین در جیره طیور
2-22-2- بررسی متابولیسم متیونین
2-22-3- اثر تغذیه اسیدآمینه?ها گوگرددار بر عملکرد جوجه?های?گوشتی

2-22-3-1- اثر متیونین بر رشد و عملکرد
2-22-3-2- اثر متیونین روی ترکیب لاشه
2-22-3-3- اثر متیونین روی افزایش وزن
2-22-3-4- اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- زمان، محل اجرای آزمایش
3-2- آماده سازی جایگاه
3-3- مدیریت پرورش اردک
3-3- 1- تهیه اردک مولد نر وماده واختصاص آنها به واحدهای آزمایشی
3-3- 2- کنترل روزانه
3-4- تهیه جیره های غذایی
3-5- صفات مورد اندازه گیری
3-5-1- محاسبه درصد تولید تخم
3-5-2- محاسبه متوسط وزن تخم
3-5-3- اندازه گیری خوراک مصرفی
3-5-4- محاسبه ضریب تبدیل غذایی
3-5-5- تعیین باروری وخاصیت جوجه درآوری
3-5-6- محاسبه درصد تلفات
3-6-طرح آزمایشی،تیمارهاومدل آماری
فصل چهارم: نتایج
4-1- نتایج عملکرد وخصوصیات تخم اردک بومی
4-1-1- هفته اول
4-1-2- هفته دوم


دیدگاهتان را بنویسید