چکیده…………………………………………………………………………………………………. 5
فصل اول
مقدمه……………………………………………………………………………………………………7
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..11
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..15
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….16
تعریف واژه ها و مفاهیم
تعاریف نظری………………………………………………………………………………………18
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………18
سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………19
فصل دوم
تعریف مفهوم رغبت……………………………………………………………………………..21
رغبت از دیدگاه سوپر……………………………………………………………………………25
1-2-علایق بیان شده……………………………………………………………………………27
2-2-علایق آزمون شده………………………………………………………………………..28
سابقه تاریخی رغبت سنج ها………………………………………………………………….29
انواع پرسشنامه های رغبت سنج…………………………………………………………….31
مفهوم شناسی شخصیت………………………………………………………………………..32
تعریف شخصیت………………………………………………………………………………..32
ویژگی شخصیت………………………………………………………………………………….34
نظریه های رشد…………………………………………………………………………………..34
نظریه های رشد شغلی………………………………………………………………………….36
نظریه صفت مدار…………………………………………………………………………………37
نظریه خصیصه عامل……………………………………………………………………………38
نظریه هالند………………………………………………………………………………………..39
ارزشیابی نظریه هالند………………………………………………………………………….44
کاربرد نظریه هالند………………………………………………………………………………47
تیپ شناسی هالند………………………………………………………………………………49
تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………….62
پشینه تحقیقاتی در ایران…………………………………………………………………….67
فصل سوم
روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………..70
مقدمه………………………………………………………………………………………………..71
جامعه آماری………………………………………………………………………………………71
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………71
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………..71
روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………71
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………72
ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..72
فصل چهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………..74
جدول1-4 داده های توصیفی مربوط به مرحله ورود به دبیرستان……………………75
جدول2-4داده های توصیفی مربوط به مرحله فراغت از تحصیل……………………76
جدول3-4همبستگی بین تیپ اجتماعی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل……………………………………………………………………………………………………..76
جدول4-4 همبستگی بین تیپ واقع گرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….77
جدول5-4همبستگی بین تیپ جستجوگرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….78
جدول 6-4همبستگی بین تیپ متهورانه در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….78
جدول7-4همبستگی بین تیپ هنری در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….79
جدول8-4همبستگی بین تیپ قراردادی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل…………………………………………………………………………………………………….79
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………80
محدودیت ها……………………………………………………………………………………………..85
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………85
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………..87
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………..90

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایستگی رغبت ها در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر قدس از زمان ورود به دبیرستان و زمان فراغت از دبیرستان انجام شده است. نمونه مشتمل بر 240 دانش آموز مقطع دبیرستان(130 دختر و 110 پسر)، در سال تحصیلی 91-90 بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش رغبت سنج هالند می باشد. تحلیل اطلاعات آماری در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی(همبستگی رگرسیون) صورت گرفت. نتایج آماری نشان دادند که در همه تیپ های شخصیتی اجتماعی(45/.) ،واقع گرا(41/.)،جستجوگر(54/.)،متهور(35/.)،هنری(54/.)،قراردادی(36/.)از زمان ورود به دبیرستان و زمان فراغت از دبیرستان پایستگی معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی:پایستگی،رغبت سنج هالند،تیپ شخصیتی

فصل اول(کلیات پژوهش)

مقدمه:
درعصرما،نمی توان منکر این واقعیت شد که شغل یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری شخصیت و هویت فرد است.معمولا وقتی پرسیده می شود آن شخص کیست؟پاسخ می شنویم که؛یک پزشک است،یک کارگر است،یک هنرمند است،… نوع کار ما اطلاعات زیادی در مورد شخصیت ما به دیگران می دهد.از این رو تصمیم گیری های تحصیلی _شغلی از اهمیت خاصی برخوردار است.
شغل فرد نه تنها جایگاه اجتماعی او را مشخص می کند،بلکه ارزش ها و رویه های او را هم شکل می دهد و بر نحوه ی زندگی فردی او ساعت کار و بیکار،اوقات فراغت،الگوی روابط اجتماعی و دوستان وحتی بر فرهنگ گفتاری و طرز لباس پوشیدن و محل سکونت او را هم تحت تاثیرگذار است.به عبارت دیگر فرد شاغل با شرایط فیزیکی،اجتماعی و فرهنگی شغل خود انعطاف می یابد. به طور خلاصه می توان گفت که شغل فرد نقش مهمی را در تعیین موقعیت اجتماعی ،ارزش ها،عقاید و نحوه زندگی او بازی می کند.کار تنها وسیله کسب معاش نیست بلکه یک شیوه زندگی و یک نقش اجتماعی است و یکی از انتخاب های مهم زندگی است(زندی پور،1389).
انتخاب شغل همانطور که اشاره شد از مهمترین تصمیم هایی است که یک فرد در طول زندگی خود اتخاذ می کند.اگرچه برخی افراد در مورد انتخاب شغل راحت تصمیم می گیرند، بسیاری از افراد پیش از تصمیم گیری یا حین تصمیم گیری با مشکلات زیادی مواجه می شوند.این مشکلات ممکن است باعث شود افراد کلا تصمیم گیری را رها کنند و دچار بلاتکلیفی شوند و یا فرصت های خود را برای انتخاب کاهش دهند و نتوانند بهترین تصمیم را بگیرند(آبراهامسون 1،2008).
این نکته مهم است که به یاد داشته باشیم در عصر ما مشاغل ارثی نیستند،یعنی دیگر فرزند یک کشاورز،یک لوله کش ،یک
1-Abrahansohn
نانوا،الزاما کشاورز،لوله کش یا نانوا نمی شوند؛بلکه پیشرفت سریع دانش و تکنولوژی موجب کثرت مشاغل ؛تقسیم کا فراوان و جلب استعدادهای مختلف شده است.امروزه لازمه اکثر کارها تحصیل دانش و کسب مهارت های ویژه است.از این رو توجه به رابطه تحصیل و شغل اهمیت دارد(زندی پور،1389).
بنابرین برای انتخاب درست و بجا و منطبق با خصوصیات جسمی و روانی لازم است که افراد اولا خود را درست بشناسند و دوما محیط و امکانات خود را در نظر بگیرند.گرفتن یک تصمیم درست بدون اطلاع و آگاهی از عواقب آن و بدون شناخت عوامل موثر در انتخاب از جمله علایق و رغبت ها،تصمیمی نادرست خواهد بود که فرد را در زندگی شغلی و همچنین دیگر ابعاد زندگی به بیراهه می برد.
اگر هر فردی به اشتغال بپردازد که با طبیعت او سازگار است،همه کارها در حد اعلای کیفیت و با سرعت سهولت بیشتری به انجام
می رسد(شفیع آبادی ،1385) همچنین عوامل موثر در شکل گیری شخصیت که علایق در رغبت و استعدادها نیز جزء این عوامل
می باشند(الهام پور،مهرابی زاده،شکرکن،1378)نیاز به شناختن دقیق دارند و طبق نظریه آدلر که نگاه کل نگر به شخصیت دارد از ویژگی های شخصیت محسوب می شوند.همچنین از عواملی که علایق شغلی را تحت تاثیر قرار می دهند می توان خود کارامدی و علایق شغلی پنجاه و سه درصد و ضریب همبستگی بین آینده نگری و علایق شغلی پنجاه و دو درصد بدست آمده این نتایج نشان می دهد که افراد مطمئن و دلگرم به علایق شغلی خود دید مثبت تری دارند و احساس آنها در مورد توانایی هایشان مثبت و در حد اعتدال است( واتسون و مک ماهون،گاسر1،2005).
یکی از عوامل موثر موفقیت در هر شغلی داشتن رغبت می باشد که یکی از مهمترین عامل در انتخاب شغل به حساب می آیند البته با افزایش سن و تکامل انسان معمولا رغبت ها فرم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید