تقـدير و تشـکر:

سپاس بيكران خداوند متعال را كه به ما نعمت برخورداري و به كارگيري دستورات مكتب انسان ساز اسلام را به بركت خون شهداي گرانقدر انقلاب شكوهمند اسلامي و راهبري هاي پيامبر گونه بزرگ معمار انقلاب، حضرت امام خميني؛ در نظام مقدس جمهوري اسلامي، عطا فرموده است و سپاس و تشكر فراوان از خانواده محترمم كه در طول تحصيل، با كمكهاي مادي و معنوي خود، يار و مددكارم بودند و همچنين از استاد محترم جناب آقاي دكتر رمضان دهقان كه در طي مراحل پايان نامه، با راهنمايي هاي دلسوزانه، مشوق خوبي براي تدوين اين رساله بوده اند و همچنين تشكر فراوان از استاد مشاور جناب آقاي دكتر سيد حسين سادات حسيني .
” لَئن شَكَرتُم لأزيدَنكُم”
و از يكايك دوستان عزيزو گرامي كه با تشويق هاي خود، ياري ام كردند صميمانه تشكر كرده و از خداوند منان توفيقات روزافزون را براي آنان خواستارم قدرداني مي كنم.

فهرست موضوعات
عنوان صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….2
الف :بيان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 3
ب :اهميت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………5
ج :اهداف مشخص تحقيق……………………………………………………………………………………………6
د :سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………….6
ه :فرضيه‏هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………6
و :روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل اول : کليات
مبحث اول : مفاهيم………………………………………………………………………………………………8
گفتار اول: مفهوم نکاح و اقسام آن…………………………………………………………………………….. 9
بند اول :مفهوم نکاح ……………………………………………………………………………………………… 9
بند دوم:اقسام نكاح…………………………………………………………………………………………………..9
گفتار دوم: مفهوم خانواده………………………………………………………………………………………….10
مبحث دوم:ابعاد خانواده در انديشه نظريه‏پردازان علوم انساني…………………………12
گفتار اول: تاريخ…………………………………………………………………………………………………….13
گفتار دوم: جامعه‏شناسي………………………………………………………………………………………….13
گفتار سوم: حقوق……………………………………………………………………………………………… 14
گفتار چهارم: اقتصاد……………………………………………………………………………………………15
گفتار پنجم: روان‏شناسي……………………………………………………………………………………… 16
گفتار ششم: علوم سياسي …………………………………………………………………………………….17
گفتار هفتم:خانواده در غرب…………………………………………………………………………………..19
گفتار هشتم:خانواده در اسلام…………………………………………………………………………………23
مبحث سوم: شناسايي حقوق و وظايف متقابل زوجين در خانواده از
ديدگاه فقهي…………………………………………………………………………………………………… 25
گفتار اول:وظايف مرد…………………………………………………………………………………………..26
گفتار دوم:وظايف زن…………………………………………………………………………………………. 28
مبحث چهارم: مفهوم ضمانت اجرا و انواع آن……………………………………………… 30
گفتار اول:مفهوم ضمانت اجرا………………………………………………………………………………30
گفتار دوم: عناصر ضمانت اجرا……………………………………………………………………………. 31
گفتار سوم:ضمانت اجراهاي حقوقي و غيرحقوقي………………………………………………….. 31
فصل دوم : شناسايي تعهدات غير مالي زوجين و تعيين ضمانت اجراهاي آن
مبحث اول:شناسايي تعهدات غير مالي زوج…………………………………………………….34
گفتار اول: قسم و احکام آن………………………………………………………………………………….35
گفتار دوم : رياست مرد بر خانواده……………………………………………………………………….37
بند اول: بررسي رياست مرد از منظر قرآن…………………………………………………………….. 38
بند دوم: بررسي رياست مرد از منظر روايات…………………………………………………………..41
بند سوم: بررسي رياست مرد از منظر فقها…………………………………………………………………..41
بند چهارم: شرايط رياست مرد بر خانواده…………………………………………………………………..42
بند پنجم: آثار رياست شوهر بر خانواده……………………………………………………………………..45
مبحث دوم: تعهدات غير مالي زوجه و تعيين ضمانت اجراهاي آن……………………..46
گفتار اول: تمکين و تعريف آن…………………………………………………………………………………46
بند اول: تمکين عام………………………………………………………………………………………………..47
بند دوم:تمكين خاص……………………………………………………………………………………………..47
گفتار دوم:ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين………………………………………………..48
مبحث سوم:شناسايي تعهدات غير مالي زوجين و ضمانت اجراهاي آن…………….55
گفتار اول:وفاداري زوجين……………………………………………………………………………………… 55
گفتار دوم:حسن معاشرت………………………………………………………………………………………..58
بند اول: حسن معاشرت از منظر قرآن………………………………………………………………………. 59
بند دوم: حسن معاشرت از منظر سنت…………………………………………………………………….. 59
بند سوم: حسن معاشرت در قوانين و مقررارت………………………………………………………… 60
بند چهارم:ضمانت اجراي ناشي از بدرفتاري و ضرب و شتم ………………………………………61
گفتار سوم:معاضدت زوجين در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند………………………………64
بند اول: معاضدت در تشييد مباني خانواده و ضمانت اجراي آن…………………………………. 65
بند دوم:معاضدت در تربيت فرزندان و ضمانت اجراي آن…………………………………………. 67
فصل سوم :تعهدات غير مالي والدين و فرزندان و ضمانت اجرا هاي آن
مبحث اول:ولايت قهري…………………………………………………………………………………….79
گفتار اول:مفهوم ولايت قهري…………………………………………………………………………………79
بند اول:محجورين تحت ولايت قهري………………………………………………………………………….80
بند دوم:وظايف و اختيارات ولي قهري……………………………………………………………………….. 81
بند سوم:دستمزد ولي قهري………………………………………………………………………………………..82
بند چهارم : بي لياقتي يا عدم امانت ولي قهري………………………………………………………………83
بند پنجم : تعيين وصي براي اداره مولي عليه…………………………………………………………………83
بند ششم: شرايط وصي و مسئوليتهاي آن………………………………………………………………………83
گفتار دوم:ضمانت اجراهاي حق ولايت قهري………………………………………………………………84
بند اول:تضمينات حمايت کننده از حقوق صغير…………………………………………………………..84
بند سوم: تضمينات حمايت کننده ازحق ولي………………………………………………………………..86
مبحث دوم : حضانت……………………………………………………………………………………………98
گفتار اول:مفهوم شناسي حضانت………………………………………………………………………………98
گفتار دوم :ضمانت اجراي حضانت…………………………………………………………………………. 100
بند اول:ضمانت اجراي جلوگيري از اعمال حق حضانت……………………………………………….85
بند دوم: حضانت در قانون مدني……………………………………………………………………………..100
بند سوم :حضانت در قانون حمايت از خانواده …………………………………………………………103
بند چها رم:ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت………………………………………………104
نتيجه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید