واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی، اغلب آزمونt با نمونه های مستقل (independent samples t-test) مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل، در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانسها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند (مدنی، 1384).
پس از دسته بندی شاخص های مطرح شده در پرسشنامه، توزیع فراوانی آنها به صورت جدول ارائه گردید و همچنین آماره توصیفی مربوط به شاخص ها مورد بررسی قرار گرفت.
شرح نتایج در فصل چهارم آمده است.

3-8-کاربرد نتایج تحقیق
هر پژوهش و تحقیق فرآیندی است در جهت ارتقاء سطح توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه که مسلما بسیاری از سازمانها و نهاد هایی که در امر توسعه دخیل هستند می توانند ذی نفع باشند. در تحقیق حاضر کلیه شالیکاران، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و اتاق بازرگانی استان گیلان، تجار و بازرگانان فعال در زمینه برنج می توانند استفاده نمایند.

فصل چهارم
نتایج

جهت تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات براساس اهداف از پيش تعريف شده، داده هاي مربوط به هر يك از متغيرها كه از پاسخ پرسشنامه هاي طراحي شده منتج شده است در قالب مشخصه هاي عددي آماري توصيف گرديده و سپس با استفاده از الگوهاي آماري مناسب، فرض هاي تحقيق مورد‌ آزمون قرار گرفته و در مرحله پاياني تحليل و جمع بندي نهايي انجام يافته است.

جدول4- 1- محاسبه آماری عوامل اجتماعی
متغیر

تعداد
درصد
رده سني
( سال )
کمتر از 30
4
4

40 – 31
26
26

50-41
30
30

51 به بالا
40
40

انحراف معیار ± میانگین
17/11± 05/50
میزان تحصیلات
بی سواد
ابتدائی
سیکل
7
33
26
7
33
26

دیپلم
21
21

کاردانی
8
8

کارشناسی
0
0

کارشناسی ارشد به بالا
0
0

زن
21
21
جنس

مرد
79
79

نتایج حاصل از بررسی عوامل اجتماعی (دسته بندی رده سنی افراد مورد بررسی) گویای این مطلب بود که کمترین سن افراد مورد مطالعه 30 سال و بیشترین سن افراد مورد مطالعه 75 سال بوده است، همچنین بررسی میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه حاکی از آن بود که افراد با تحصیلات زیردیپلم اعم از بی سواد، ابتدائی و سیکل 74 درصد جامعه آماری مورد مطالعه را شامل شده و در رتبه یک قرار گرفتند. افراد با مدرک دیپلم به طور میانگین با 20 درصد در رتبه دو قرار گرفتند و افراد با مدرک فوق دیپلم (کاردانی) با 8 درصد از نظر تحصیلات در رتبه سوم و پائین ترین رتبه قرار گرفتند، همچنین 21 درصد از کشاورزان پاسخگو زن و 79 درصد از کشاورزان پاسخگو برای این پرسشنامه مرد بودند (جدول4- 1).
پرسش های گروه ویژگی های مدیریتی موثر بر ضایعات برنج شامل 6 سوال بود که برای هر سوال دو گزینه مشخص گردید که شامل گزینه ” بلی ” و ” خیر ” بود و ارزش نمره ای برای هر یک از این گزینه ها به ترتیب 1 و 2 در نظر گرفته شد (جدول 4- 2).
میانگین نمرات هر یک از سوالات با مفدار میانگین 5/1 به عنوان نمره متوسط هر یک از سوالات با استفاده از آزمون One Sample t-test مقایسه گردید. سطح معنی داری تفاوت میانگین نمرات هر یک از شاخص ها با عدد ثابت 5/1 مورد مقایسه قرار گرفت و سطح معنی داری نیز 05/0 P تعیین گردید.

جدول4- 2 – بررسی وضعیت پاسخ به سوالات ویژگی های مدیریتی موثر بر ضایعات برنج
ویژگی های مدیریتی
بله
خیر
میانگین
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

شرکت در کلاس های آموزشی
19
2/19
80
81
8/1
02/0 P
استفاده از تکنولوژی جدید
75
55/77
23
46/23
24/1
039/0 P
بیمه نمودن محصول
47
4/48
51
6/52
52/1
15/0 P
انجام فعالیت بهزراعی
79
8/79
20
1/20
2/1
04/0 P
مقابله با آفات و بیماری ها
91
9/91
8
1/8
09/1
01/0 P
مدیریت مطلوب زراعی
95
95
4
4
04/1
01/0 P

در میان سوالات 6 گانه بالا در ارتباط با نقش عوامل مدیریتی بر کاهش ضایعات کشاورزی در محصول برنج، میانگین نمره همه سوالات به جز یک سوال، از عدد 5/1 تفاوت آماری معنی داری را نشان داد
(4-2).

بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که میزان همبستگی بین متغییرهای شرکت در کلاس های آموزشی، بیمه نمودن محصول و مقابله با آفات و بیماری ها در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد (جدول 4-3). بررسی ها نشان داد که مدیریت مطلوب زراعی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد و انجام فعالیت بهزراعی معنی دار نشد (جدول 4-3). میزان رابطه شرکت در کلاس های آموزشی با ضایعات برنج برابر با 28/0- است. این ضریب در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است و نمایان می سازد که با افزایش شرکت در کلاس های آموزشی میزان ضایعات برنج کاهش می یابد. استفاده از بیمه محصول و همینطور مقابله با آفات و بیماری ها هم با میزان ضایعات همبستگی معنی دار دارد. میزان این همبستگی به ترتیب برابر با 26/0- و 27/0- بوده که هر دو در سطح احتمال یک درصد معنی دار است در واقع هر چه با آفات و بیماریها مبارزه بهتری صورت میگیرد و محصولات تحت حمایت بیمه قرار می گیرند، ضایعات کمتری در محصول برنج رخ می دهد (جدول 4-3).

جدول 4-3- میزان همبستگی عوامل مدیریتی با میزان ضایعات برنج
نوع متغییر
میانگین
ضریب همبستگی
سطح احتمال
انحراف معیار
شرکت در کلاس های آموزشی
8/1
28/0-
**004/0
41/0
استفاده از تکنولوژی جدید
24/1
36/0
**0002/0
43/0
بیمه نمودن محصول
52/1
26/0-
**009/0
51/0
انجام فعالیت بهزراعی
2/1
18/0
06/0
41/0
مقابله با آفات و بیماری ها
09/1
27/0-
**005/0
28/0
مدیریت مطلوب زراعی
04/1
19/0
*051/0
19/0
*و **به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 5% و 1%

در بخش عوامل مدیریتی سوالی مبنی اینکه ” رقم محصول خود را چگونه انتخاب می کنید ؟” مطرح شد. این سوال دارای چهار گزینه “از طریق مشورت با کارشناسان کشاورزی”، “از طریق بستگان”، “تجربه گذشته” و “بدون حساسیت” بود (جدول 4- 4).
74 درصد از افراد، اذعان داشتند که رقم محصول خود را بر اساس تجربه گذشته انتخاب می کنند و این در حالی بود که هیچ یک از افراد نسبت به انتخاب بذر محصول خود بدون حساسیت نبودند (جدول4- 4). سطح معنی داری تفاوت میانگین نمره این سوال با عدد ثابت 2 مورد مقایسه قرار گرفت که از عدد 2 تفاوت آماری معنی داری را نشان داد. سطح معنی داری نیز 05/0 P تعیین گردید (جدول4- 3).

جدول4- 4- روش تهیه بذر از ویژگی های مدیریتی موثر بر ضایعات برنج
گزینه ها
تعداد
درصد
از طریق مشورت با کارشناسان کشاورزی
17
17
از طریق همسایگان
9
9
از طریق تجربه گذشته
74
74
بدون حساسیت
0
0
میانگین
57/2

برآورد آماری
048/0 P

با توجه به نتایج، می توان چنین نتیجه گرفت که کلیه عوامل مدیریتی مطرح شده در این بخش، نقش موثری بر ضایعات برنج داشته اند با این همه مبارزه با آفات و بیمارها و انجام فعالیت بهزراعی که می تواند زیرمجموعه ای برای مدیریت مناسب زراعی باشد و استفاده از تکنولوژی جدید، بیشترین پاسخ مثبت تاثیرگذار بر ضایعات برنج را از نظر کشاورزان شرکت کننده در این پژوهش داشته است
(جداول4- 2 و4- 4).
با استفاده از آزمون ناپارامتری Friedman test تفاوت و تاثیر هر یک سوالات در حیطه ویژگی های مدیریتی و تاثیر آن بر ضایعات برنج مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات بدست آمده از سوالات 6 گانه در حیطه ویژگی های مدیریتی و تاثیر آن بر ضایعات برنج دیده می شود (جدول4- 5)، در این میان رتبه اول و بالاترین میانگین در میان سوالات مربوط به سوال ” شرکت در کلاس های آموزشی ” بود و پایین ترین رتبه و پایین ترین میانگین مربوط به سوال “مدیریت مطلوب عملیات زراعی توسط کشاورزان سنتی ” بود (جدول4- 5).
جدول 4-5 -بررسی وضعیت و رتبه بندی تاثیر سوالات بخش ویژگی های مدیریتی
بر ضایعات برنج

ویژگی های مدیریتی
میانگین
رتبه تاثیر گذاری
1
شرکت در کلاس های آموزشی
8/1
1
2
استفاده از تکنولوژی جدید
24/1
3
3
بیمه نمودن محصول
52/1
2
4
انجام فعالیت بهزراعی
2/1
4
5
مقابله با آفات و بیماری ها
09/1
5
6
مدیریت مطلوب زراعی کشاورزی سنتی
04/1
6
برآورد آماری
028/0 P

پرسش های گروه ویژگی های نهادی و سیاستی موثر بر ضایعات برنج شامل 3 سوال بود که برای هر سوال دو گزینه مشخص گردید که شامل گزینه ” بلی ” و ” خیر ” بود و ارزش نمره ای برای هر یک از این گزینه ها به ترتیب 1 و 2 در نظر گرفته شد (جدول4 -6).
میانگین نمرات هر یک از سوالات با مفدار میانگین 5/1 به عنوان نمره متوسط هر یک از سوالات با استفاده از آزمون One Sample t-test مقایسه گردید. سطح معنی داری تفاوت میانگین نمرات هر یک از شاخصها با عدد ثابت 5/1 مورد مقایسه قرار گرفت و سطح معنی داری نیز 05/0 P تعیین گردید.
در میان سوالات 3 گانه بالا در ارتباط با نقش عوامل نهادی و سیاستی بر کاهش ضایعات کشاورزی در محصول برنج، میانگین نمره دو سوال از مجموع سوالات، از عدد 5/1 تفاوت آماری معنی داری را نشان داد.

جدول 4-6- بررسی وضعیت پاسخ به سوالات ویژگی های نهادی و سیاستی موثر بر ضایعات برنج
ویژگی های نهادی و سیاستی
بله
خیر
میانگین
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

محدود بودن منابع عامل استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از اتلاف
59
59
41
41
41/1
2/0 P
جریمه شدن به دلیل عرضه نامناسب و نامطلوب
11
11
89
89
89/1
03/0 P
ایجاد قوانین جلوگیری از فروش محصولات نامطلوب
97
97
3
3
03/1
028/0 P

نتایج نشان داد که 59 درصد از افراد محدودیت منابع را عاملی در جهت جلوگیری از اتلاف منابع و نهاده ها و استفاده از صحیح از آنها می دانند و 97 درصد از افراد نیز خواستار وضع قوانین جلوگیری از عرضه نامطلوب محصول می باشند چرا که وضع این قانون می تواند کشاورزان را در جهت تولید محصول با کیفیت و ضایعات کمتر هدایت کند، از میان پاسخگویان تنها 11درصد به دلیل عرضه محصول نامناسب مورد جریمه قرار گرفته بودند.
بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که میزان همبستگی بین متغییرهای محدود بودن منابع و وضع قوانین عدم ارائه محصول نامطلوب با ضایعات معنی دار نبود. ضریب همبستگی بین مغییر وجود جریمه برای ارائه محصول نامطلوب با ضایعات برنج در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد (جدول 4-7).
میزان رابطه محدود بودن منابع با ضایعات برنج برابر با 09/0 است. این ضریب در معنی دار نشده است و نمایان می سازد که محدودیت منابع بر میزان ضایعات برنج تاثیری نداشته است. اعمال جریمه برای ارائه محصول نامطلوب با میزان ضایعات همبستگی معنی دار دارد. میزان این همبستگی برابر با 16/0- بوده که در سطح احتمال پنج درصد معنی دار است در واقع منفی بودن این ضریب حاکی از آن است که اگر برای ارائه محصول نامطلوب جریمه در نظر گرفته شود می تواند بر میزان ضایعات اثر مطلوبی نهاده و منجر به کاهش ضایعات شود. وضع قوانین بازدارنده با میزان ضایعات همبستگی معنی داری نداشته است. میزان این همبستگی برابر با 38/0 است. (جدول 4-7).
با استفاده از آزمون ناپارامتری Friedman test تفاوت و تاثیر هر یک سوالات در حیطه ویژگی های نهادی و سیاستی و تاثیر آن بر ضایعات برنج مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات بدست آمده از سوالات 3 گانه در حیطه ویژگی های نهادی و سیاستی و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید