گردد (سینگ و همکاران، 1991). با کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش تولید به میزان قابل توجهی در گندم زارهای ایران فراهم می گردد.
رحیمی و خسروانی (1384)، در پژوهشی عنوان کردند که در سالهای اخیر با تشکیل تعاونی های کمباین دارانداران و نظارت بر کار کمباین ها تا حدودی مشکلات و ناهماهنگی های موجود در امر برداشت این محصول کاهش یافته ولی با توجه به مطالعات خود و شواهد موجود هنوز مقدار ضایعات گندم قابل توجه است. مطالعات فراوانی در دیگر کشورها برای برآورد مقدار ضایعات محصولات مختلف انجام گرفته است به عنوان مثال دولت هند طی مطالعاتی در میزان ضایعات محصولات زراعی در مراحل مختلف برای میانگین دوره سه ساله را برای محصولات گوناگون اعلام کرده است (گاورمنت، 2001). در مورد گندم میزان ضایعات محصول در محل خرمنکوبی، یک درصد، در حمل و نقل 5/0 درصد، در انبار به وسیله جوندگان، پرندگان و حشرات و تغییر رطوبت به ترتیب 5/2، 5/0، 3 و 5/0 درصد گزارش شده است.
کیشنامورهی (1999)، بر پایه مطالعات خود، ضایعات غلات را در انبارهای روستایی از 03/2 تا 52/9 درصد گزارش کرده است. گزارش کمیته ضایعات دانه های خوراکی در هند (2001)، نشان می دهد که مقدار ضایعات در زمان انبارداری و حمل و نقل 17 درصد است. گریش و همکاران (2000)، برآورد ضایعات گندم را در انبارهای کشاورزان نواحی مختلف ایالت اوتارپرادش هند بین 6/0 تا 7/9 درصد گزارش کرده اند.
کمیته هزینه دانه های خوراکی در هند (2001)، مقدار ضایعات را در زمان حمل و نقل و در انبارهای دولتی به میزان 08/1 درصد گزارش نمودند.
سازمان خواروبار جهانی (2007)، خلاصه ای از گزارشات ضایعات پس از برداشت محصولات را برای کشورهای در حال توسعه جمع آوری کرده است. این سازمان همچنین برنامه ای برای برآورد ضایعات محصولات کشاورزی در این کشورها به منظور برنامه ریزی جهت کم کردن ضایعات پایه ریزی کرد.
گزارش نهایی روش های پس از برداشت انجمن شیمی دانان غلات آمریکا (1998)، تمام جوانب ضایعات پس از برداشت غلات را همراه با روش های آماری برآورد کرده اند. وزارت کشاورزی هند در سال 2002 برنامه ای را برای واکاوی با نمونه های زیاد به منظور برآورد ضایعات پس از برداشت غلات انجام داده است. گزارش این واکاوی به چاپ نرسیده ولی روش شناسی لازم برای واکاوی در سطح وسیع به چاپ رسیده است.
کتاب راهنمای فناوری پس از برداشت برنج (1993)، طی گزارشی، ضایعات برنج را در برداشت با دست 39 درصد و در روش های دیگر 9/4 درصد ذکر کرده است.
ساهایی و سینگ (1994)، به بررسی فنی ضایعات برنج پرداختند و عنوان کردند که اگر فرآیند تبدیل به صورت کنترل نشده انجام شود منجر به افزایش ضایعات در مرحله تبدیل شلتوک به برنج سفید و در نتیجه کاهش ارزش اقتصادی محصول می شود زیرا در مرحله پوستگیری و سفید کردن، نیروهای خمشی و سایشی به محصول وارد می شوند و برای سالم ماندن و ممانعت از خرد شدن شلتوک، لازم است که مقاومت خمشی و کششی لازم برخوردار باشد تا ضایعات به حداقل برسد.
بروکر و همکاران (1992)، گزارش کردند که صنایع تبدیلی برنج به شدت بر ضایعات برنج موثر است، خشک کن ها و سرعت خشک کردن از جمله عواملی است که منجر به افت کیفیت تبدیل محصول و در نتیجه کاهش بازده برنج سالم و ضرر اقتصادی گردد. از جمله عوامل دیگری که بر ضایعات برنج موثر است و بر کیفیت تبدیل تاثیر گذار است، خرد شدن برنج است. تنش هایی است که در ن تیجه دفع رطوبت در برنج ایجاد می شود.
کانز و چادهری (1997)، عنوان کردند که در مرحله خشک شدن، سلول های خارجی دانه با از دست دادن رطوبت و کاهش حجم، چروکیده می شوند و این ام منجر به ترک در دانه می شود. مطالعات نشان داده که بهینه سازی فرایند خشک کردن در برنج می تواند منجر به کاهش ضایعات در برنج شود (پتی و همکاران، 1994).
همچنین طی مطالعه ای مشخص شد افزایش درجه حرارت در فرایند خشک شدن از عوامل بسیار موثر در افزایش درصد شکستگی دانه در مرحله تبدیل می باشد (کورترکویز و همکاران، 2001). چن و همکاران (1997)، تحقیقی در مورد پارامترهای خشک کن بر ضایعات تبدیل انجام دادند، آنان گزارش کردند که افزایش ظرفیت تبخیر هوای تبخیر باعث افزایش ضایعات محصول در مرحله تبدیل می شود.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش تحقیق
تحقیق به معنای یافتن حقیقت است و تنها تحقیقی دارای اعتبار است که علمی باشد و بین مشاهدات و بررسی های انجام شده روابط علمی و منطقی برقرار باشد. در انجام این تحقیق گام هایی به شرح ذیل برداشته شد.
1- استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و مقالات نمایه شده در ISI و ISC و همچنین جهاد دانشگاهی کشور و سایت های اینترنتی مرتبط.
2- تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق.
3- طراحی پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق.
4- صاحبه با تعداد زیادی از کشاورزان در خصوص تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات محلی در این زمینه
5- تحلیل نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه
6- ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق.

3-2- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش در شهرستان رشت و شهرهای تابع آن انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق 100 نفر از کشاورزان شهرستان رشت و شهرهای تابع آن که مشغول فعالیت و کشت برنج هستند، می باشد.

3-3- قلمرو زمانی
از لحاظ قلمرو زمانی این تحقیق در سه ماه پایانی سال 1391 در استان گیلان انجام گرفته است.

3-4- قلمرو موضوعی
در این پژوهش، عوامل مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر ضایعات برنج مورد بررسی قرار گرفته است.

3-5- فرضیه های تحقیق
بر اساس نوع تحقیق فرضیه های ما از نوع رابطه ای می باشد چون می خواهیم تاثیر متغیر های مستقل را روی متغیر وابسته آزمون نماییم که این فرضیه ها عبارتند از:
1- عوامل اقتصادی بیش از عوامل اجتماعی بر ضایعات برنج تولید تا مصرف موثر هستند.
2- عوامل مدیریتی بیش از عوامل اقتصادی بر ضایعات برنج از تولید تا مصرف موثر هستند.

3-6- گردآوری اطلاعات
3-6-1- ابزار پرسشنامه
بخش دیگر تحقیق به شکل پیمایشی و میدانی انجام شده که ابزار جمع آوری اطلاعات طی این مرحله، پرسشنامه بوده است. در خلال این مرحله پرسشنامه ای حاوی مطالب مربوط به موضوع تحقیق میان نمونه ها توزیع گردیده است.

3-6-2- نحوه تدوین پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتست از مجموعه ای از پرسشهای هدفدار، که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد در فرآیند موضوع پایان نامه و نهایتا سنجش ایده های کشاورزان نسبت به تاثیر و نقش عوامل موثر در ضایعات محصولات کشاورزی. پرسشنامه ای حاوی تعدادی سئوال برای فرضیه ها طراحی شده است که جواب سئوالات بصورت انتخابی بوده است. پرسش نامه مورد استفاده در این تحقیق بصورت دو حالتی طراحی شده و به صورت بله = 1 و خیر = 2 در نظر گرفته شدند. برخی از سوالات به صورت چهار گزینه ای طراحی شدند و هر یک از گزینه دارای ارزش 1 تا 4 می باشد. مندرجات پرسشنامه با توجه به فرضیات تحقیق و اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق که در خلال مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری گردید، تدوین شده و به صورت ذیل بیان می گردد.
محقق با طرح سوالات در این پرسشنامه می خواهد میزان اثر گذاری عوامل اقتصادی و مدیریتی را بر ضایعات محصولات کشاورزی مورد سنجش قرار دهد.

3-6- 3- روش سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
در این تحقیق از روش آلفای کورنباخ برای محاسبه اعتبار پرسشنامه استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درون ابزاری اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها بکار میرود.
بازرگان و همکاران (1379). پایایی بعنوان یک ابزار اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند. یک آزمون زمانی از پایایی برخوردار است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد ارائه کنیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشند.
ضريب آلفاي کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و يکي ازمتداولترين روشهاي اندازه گيري اعتماد پذيري و يا پايائي پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار يا پايايي پرسش نامه اين است که اگر صفت هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف مجددا اندازه گيري شوند، نتايج تقريبا يکسان حاصله شود.
ضريب آلفاي کرونباخ، براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها، عقايد و … بکار مي رود. در واقع مي خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست. مقياس عبارتند از دسته اي از اعداد که بر روي يک پيوستار به افراد، اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيت ها اختصاص داده مي شود. رايج ترين مقياس که در تحقيقات اجتماعي بکار مي رود مقياس ليکرت است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از1 تا 5 براي مقياس ليکرت 5 گويه اي) داده مي شود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويه ها مي گيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود.
آلفاي کرونباخ بطورکلي با استفاده از يکي روابط زيرمحاسبه مي شود.

يا

که دراين روابط k تعداد سوالات، واريانس سوال i ام، واريانس مجموع کلي سوالات، ميانگين کواريانس بين سوالات، و واريانس ميانگين سوالات مي باشند (برگرفته شده از آلن و ين، 2002).
با استفاده از تعريف آلفاي کرونباخ مي توان نتيجه گرفت: (1) هرقدرهمبستگي مثبت بين سوالات بيشتر شود، ميزان آلفاي کرونباخ بيشتر خواهد شدو بالعکس، (2) هر قدر واريانس ميانگين سوالات بيشتر شود آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد، (3) افزايش تعداد سوالات تاثيرمثبت و يا منفي (بسته به نوع همبستگي بين سوالات) بر ميزان آلفاي کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزايش حجم نمونه باعث کاهش واريانس ميانگين سوالات در نتيجه باعث افزايش آلفاي کرونباخ خواهد شد.
بديهي است هرقدر شاخص آلفاي کرونباخ به 1نزديکترباشد، همبستگي دروني بين سوالات بيشتر و در نتيجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضريب پايايي %45 را کم، %75 را متوسطو قابل قبول، و ضريب %95 را زياد پيشنهاد کرده (کرونباخ، 1951). بديهي است درصورت پايين بودن مقدارآلفا، بايستي بررسي شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را مي توان افزايش داد.

1- 7 – تجزیه و تحلیل داده ها
برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد. فخرالسادات (1384)، آمار در تعریف به عنوان مجموعه ای از فنون یا روشهای ریاضی که امر جمع آوری، تنظیم، تحلیل وتعبیر و تفسیر داده های عددی را انجام می دهد یاد شده است (جان بست،2002). برای آماده نمودن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل می بایست آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا در هنگام طراحی روش گرد آوری اطلاعات، معمولا سوالات به گونه ای تنظیم می شوند که طبقه بندی داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات کیفی این امر بواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام می شود. در تحقیق حاضر نیز برای غنای هر چه بیشتر آن، کلیه فرضیه های تحقیق بوسیله آزمون های F (فریدمن) و T-Student و همچنین کای اسکویر مورد بررسی قرار گرفته اند. آزمون F به مقایسه همزمان چند متغییر با یکدیگر می پردازد و آزمون t با نمونه های مستقل در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید