درصد افراد انتخاب بذر را بر اساس تجربه گذشته انجام می دهند اما هیچ یک از گروه های سنی نسبت به انتخاب بذر بدون حساسیت نبودند (جدول 4-17).
همچنین با استفاده از این آزمون مشخص گردید که با اطمینان 95% و با احتمال 5% ارتباط آماری معنی داری بین تحصیلات کشاورزان شالیکار مورد بررسی و نحوه ی انتخاب بذر بر ضایعات برنج وجود ندارد نکته جالب توجه این است که هرچه تحصیلات از دیپلم به سمت تحصیلات دانشگاهی کاردانی رفته است، نحوه ی انتخاب بذر به سمت انتخاب از طریق همسایگان و تجربه گذشته پیش رفته است این در حالی است که در حدود 39 درصد از افراد زیر دیپلم برای انتخاب بذر به کارشناس مراجعه کرده و با نظر کارشناسی بذر را انتخاب می کنند (جدول 4-18).
همچنین بررسی های آماری برای توزیع فراوانی عوامل ایجاد کننده ضایعات کمی در برنج در رده های سنی مختلف نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین گروه های مختلف سنی از نظر عامل ایجاد کننده ضایعات کمی در برنج وجود ندارد و تمامی رده های سنی از نظر بحث پیرامون این عوامل به نکات مشترکی اشاره کردند (جدول 4-19). همچنین بررسی های آماری برای توزیع فراوانی عوامل ایجاد کننده ضایعات کمی در برنج با تحصیلات مختلف از تحصیلات ابتدائی، سیکل و زیر دیپلم تا تحصیلات عالی دانشگاهی نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین گروه های مختلف تحصیلاتی از نظر عامل ایجاد کننده ضایعات کمی در برنج وجود دارد و در حدود 18 درصد افراد دیپلم و زیر دیپلم برآیند عوامل : مدیریت نامناسب، ناکارآمدی بازار، رقم نامناسب و عدم تکنولوژی مناسب را موثر بر ضایعات می دانستند و این در حالی بود که بیش از 50 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی به چنین برآیندی در حیطه ضایعات برنج اذعان داشتند. همچنین 17 درصد افراد زیر دیپلم اعتقاد داشتند که مدیریت نامناسب تولید از عوامل موثر بر ضایعات کمی برنج است و این در حالی بود بیش از 44 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی مدیریت نامناسب تولید را عامل مهمی در زمینه ضایعات کمی برنج دانسته اند. هرچند نتایج نشان داد که تمامی افراد با هر طبقه تحصیلاتی بر عوامل مشترکی در این رابطه تاکید می کردند که مدیریت نامناسب تولید می تواند تاثیر بسزایی در زمینه ضایعات کمی برنج داشته باشد (جدول 4-20).

جدول 4-17- بررسی توزیع فراوانی وضعیت تاثیر انتخاب بذر بر ضایعات برنج
بر حسب عامل اجتماعی (رده های سنی پاسخ دهندگان)
انتخاب بذر
رده سنی
میزان اثر بخشی

کارشناس=1
همسایگان=2
تجربه گذشته=3
بدون حساسیت=4
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

کمتر از 30
0
0
1
3/33
2
6/66
0
0
68/1P =
40 – 31
8
62/29
5
51/18
14
85/51
0
0

50-41
3
67/9
1
22/3
27
09/87
0
0

51 به بالا
6
63/14
2
87/4
33
48/80
0
0

جمع
17
6/16
9
82/8
76
5/74
0
0

جدول 4-18- بررسی توزیع فراوانی وضعیت تاثیر انتخاب بذر بر ضایعات برنج
بر حسب عامل اجتماعی (تحصیلات پاسخ دهندگان)
انتخاب بذر
تحصیلات
میزان اثر بخشی

کارشناس=1
همسایگان=2
تجربه گذشته=3
بدون حساسیت=4
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

زیر دیپلم
12
17/39
3
34/4
54
26/78
0
0
12/3P =
دیپلم
1
56/5
3
6/16
14
78/77
0
0

کاردانی
0
0
3
3/33
6
6/66
0
0

کارشناسی
0
0
0
0
0
0
0
0

کارشناسی ارشد به بالا
جمع
0
13
0
54/13
0
9
0
37/9
0
74
0
08/77
0
0
0
0

جدول 4-19- بررسی توزیع فراوانی وضعیت عوامل ایجاد کننده ضایعات کمی در برنج
بر حسب عامل اجتماعی (رده های سنی پاسخ دهندگان)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید