ورت زیر ارائه کرده است، تغییرات دبی جرمی Bdisulphide نسبت به فشار تغییرات ناچیزی میباشد.
diMdisulphide > Pdisulphide > diEdisulphide > Bdisulphide

نمودارهای 4-10: اثر فشار هوا ورودی بر میزان diM-disulphide خروجی از جریان ]S66این تحقیق[

نمودارهای 4-11: اثر فشار هوا ورودی بر میزان diE-disulphide خروجی از جریان ]S66این تحقیق[

نمودارهای 4-12: اثر فشار هوا ورودی بر میزان P-disulphide خروجی از جریان ]S66این تحقیق[

نمودارهای 4-13 : اثر فشار هوا ورودی بر میزان B-disulphide خروجی از جریان ]S66این تحقیق[
شکل 4-14 و 4-15 به ترتیب اثر فشار هوای ورودی را بر ترکیبات گوگردار خروجی از جریان S55 را ارائه داده است. همانطور که ارائه شده است هرچه فشار افزایش یابد میزان diMdisulphide و diEdisulphide همواره افزایش یافته است چون جریان S55 بهصورت مایع میباشد و وقتی فشار افزایش مییابد میزان دبی جرمی فاز مایع افزایش مییابد و هچنین ترکیبات گوگرددار افزایش مییابد که در جدول 4-4 ارائه شده است .
طبق نتایج که در جدول 4-4 ارائه شده است تغییرات دبی جرمی diMdisulphide نسبت به diEdisulphide بیشتر میباشد که میتوان بهصورت زیر اشاره کرد.
diMdisulphide > diEdisulphide
جدول 4-4: اثر فشار هوای ورودی بر روی میزان دبی جرمی ترکیبات گوگرددار برروی S55 ]این تحقیق[
Pressure
116 Psia
Pressure
60 Psia
Component
0/139
0/1116
Mass flow of diMdisulphide (Kg/hr)
0/0359
0/0341
Mass flow of diEdisulphide (Kg/hr)

نمودارهای 4-14: اثر فشار هوا ورودی بر میزان diM-disulphide خروجی از جریان ]S55این تحقیق[

نمودارهای 4-15: اثر فشار هوا ورودی بر میزان diE-disulphide خروجی از جریان ]S55این تحقیق[
شکل 4-16 به ترتیب اثر فشار هوای ورودی را بر ترکیبات گوگردار خروجی از جریان 24 را ارائه داده است. هرچه فشار افزایش یابد میزان diMdisulphide، diEdisulphide، Pdisulphide و Bdisulphide همواره افزایش یافته است همانطور که در فصل 3 ارائه شده است جریان 24 فاز مایع خروجی از فلش دو فازی میباشد، بنابراین هرچه فشار افزایش یابد میزان دبی جرمی خروجی از فاز گاز کاهش یافته است و میزان دبی جرمی خروجی از مایع افزایش یافته است طبق این تئوری میزان ترکیبات گوگرددار خروجی از فاز مایع فلش دو فازی افزایش یافته است.

جدول 4-5- اثر فشار هوای ورودی بر روی میزان دبی جرمی ترکیبات گوگرددار برروی جریان 24 ]این تحقیق[
Pressure
116 Psia
Pressure
60 Psia
Component
18/8093
14/82
Mass flow of diMdisulphide (Kg/hr)
523/647
488/0461
Mass flow of diEdisulphide (Kg/hr)
514/633
507/16
Mass flow of Pdisulphide (Kg/hr)
152/33
152/0887
Mass flow of Bdisulphide (Kg/hr)
جدول 4-5 اثر فشار هوای ورودی را بر ترکیبات خروجی سیستم را ارئه داده است. همانطور که دیده میشود در فلش دو فازی، میزان شیب نمودار ترکیبات گوگرددار نسبت به فشار در فاز گاز به فاز مایع بیشتر میباشد چون ترکیبات گوگرددار خروجی از فاز گاز کم میباشد در اثر تغییرات فشار تغییرات ترکیبات گوگرددار محسوس میباشد.
طبق نتایجی که در جدول 4-5 ارائه شده است با تغییرات فشار، تغییرات دبی جرمی diMdisulphide نسبت به سایر ترکیبات گوگرددار تغییر بیشتری کرده است و بعد از آن تغییرات Pdisulphide میباشد، میتوان تغییرات ترکیبات گوگرددار را نسبت به فشار را به صورت زیر ارائه کرده است، تغییرات دبی جرمی Bdisulphide نسبت به فشار تغییرات ناچیزی میباشد.
diMdisulphide > Pdisulphide > diEdisulphide > Bdisulphide

نمودارهای 4-16: اثر فشار هوا ورودی بر میزان ترکیبات خروجی از جریان 24 ]این تحقیق[
شکل 4-17 به ترتیب اثر فشار هوای ورودی را بر روی میزان دبی جرمی ترکیبات گوگردار خروجی از جریان S46 را ارائه داده است. هرچه فشار افزایش یابد میزان diMdisulphide، diEdisulphide، Pdisulphide و Bdisulphide همواره کاهش یافته است همانطور که در فصل 3 ارائه شده است جریان S46 فاز بخار خروجی از راکتور کاتالیستی میباشد، هرچه فشار افزایش یابد میزان دبی جرمی خروجی از فاز گاز کاهش یافته است و بر میزان دبی جرمی فاز مایع افزایش یافته مییابد، طبق این تئوری میزان ترکیبات گوگرددار خروجی از فاز گاز راکتور کاتالیستی فلش کاهش یافته است. جدول 4-6 اثر فشار هوای ورودی را بر ترکیبات خروجی سیستم را ارئه داده است.

جدول 4-6- اثر فشار هوای ورودی بر روی میزان دبی جرمی ترکیبات گوگرددار برروی جریان ]S46این تحقیق[

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید