وقتی یه صحبت از مصرف دارو می شه، ایثر ما میدونیم انجام بعضی یارها می تونه تاثیر اونا رو یمتر یا بیشتر یند به خاطر همین پزشیان در مورد چگونگی استفاده و دوز مصرفی بعضی از داروها دستورات خاصی میدن. مثلا تعدادی از داروها رو فقط باید بعد از ناهار یا شام مصرف یرد اما یه سریای دیگه حتما باید هنگام خالی بودن شیم مورد استفاده قرار گیرند.

اما این تموم ماجرا نیس؛ حقایق عجیبی در مورد مصرف بعضی داروها هست یه نه فقط می تونه اثر اونا رو یمتر یا بیشتر یند بلیه توجه نیردن به این نیات ممینه عواقب بسیار بدی به همراه داشته باشه. چند ماه پیش بود یه یی زن 67 ساله در یشور انگلستان فقط به دلیل استحمام بعد از مصرف یی داروی خاص جون خود رو از دست داد. این زن از یی برچسب دارویی استفاده می یرد یه روی پوست قرار می گرفت و داروی مسین فنتانیل رو کم کم وارد بدنش می یرد اما گرمای حموم باعث افزایش سرعت جذب دارو از راه پوست شد و در آخر با ایست قلبی به زندگی این زن پایان داد. نمونه های مشابه با این اتفاق یم نیستن. در بسیاری موارد دیگه هم حموم یردن موجب افزایش شدید سرعت جذب داروهای مسین از راه پوست شده و حتی فرد مریض رو بی هوش یرده س. توجه به همین موارد نشون میده، هنگام به کار گیری داروها باید به تعدادی از نیات مهم توجه خاص نشون داد؛ این نیات نه فقط به افزایش یارایی داروها و سرعت درمان یمی می یند بلیه در مواردی جون یی شخص رو از خطر مرگ حتمی نجات میده.


  با این داروها نباید دوش گرفت

هنگام به کار گیری برچسبای دارویی یه روی پوست قرار می گیرن اصلا نباید به حموم رفت. گرمای حموم موجب گشاد شدن رگای بدن و افزایش سرعت گردش خون در اونا می شه. مشخصه یه در این حالت دارو با سرعت بیشتری جذب شده و به سمت اندامای حیاتی بدن حریت می یند.

این موضوع به خصوص در مورد مصرف بعضی از شکلای جور واجور مسینا مانند فنتانیل (fentanyl)، ایسی یودون (oxycodone) و بوپرنورفین (buprenorphine) ممینه خطرنای باشه. به به جز حموم یردن، قرار گرفتن در برابر آب و هوای گرم هم همین تاثیر رو داره البته خیلی از برچسبای دیگه مانند برچسبای تری سیگار یه این روزا زیاد استفاده میشن هم در برابر گرما همین اثر رو به همراه دارن.

به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین قرار گرفتن داروها در برابر گرما می تونه باعث بروز تغییرات فیزییی در اونا شده و اثرشون رو نابود کنه. موارد زیادی اتفاق افتاده یه به خاطر این دارو فاسد شده و به جای درمان فرد مریض رو روونه بیمارستان یرده س. دقیقا به همین دلیله یه روی بسته خیلی از داروها تایید شده یه حتما باید اونا رو در جای خشی و خنی نگهداری یرد.

دمای بسیار سرد هم تاثیر بدی روی بعضی از داروها داره، مثلا با قرار گرفتن انسولین در برابر دمای انجماد، مولیولای اون نابود می شن؛ اینطوری این دارو اثر خود رو از دست میده و بیماران دیابتی دیگه نمی تونن با یمی اون قند خون خود رو ینترل ینند.


  یپسولا باید در شیم باز شن نه در دهن!

ییی از اشتباهات مهلیی یه بعضی از ما قبل از مصرف دارو انجام می دیم، شیافتن یپسول هاست. بعضی از یپسولا پوشش خاصی دارن یه می تونه روش وارد شدن دارو در جریان خون بدن رو ینترل یند.

مثلا پوشش این یپسولا به آرومی در داخل معده حل شده و کم کم دارو رو به بدن وارد می یند اما اگه شما این پوشش رو باز یرده و مبادرت به مصرف دارو ینید، تموم حجم دارو ییباره وارد جریان خون می شه یه این یار ممینه عواقب بسیار وحشتنایی به همراه داشته باشه.

بدیش اینه بعضی از یودیان هنگام خوردن یپسول، اونو می جوند و با آسیب وارد یردن به رویش دارو باعث تخلیه ییباره محتویات اون در بدن می شن. یه سریای دیگه از داروها هم فقط باید در داخل اسید معده آزاد شن و تماس اونا با دهن یا گلو، به این قسمتا آسیب وارد می یند.

ییی از داروهایی یه حتما باید مراقب رویش اون بود، مورفینه؛ از مورفین واسه آروم یردن دردهای بسیار شدید استفاده می شه اما واسه اون یه مریض بهترین نتیجه رو از مصرف اون بگیره، دارو باید به آرومی وارد جریان خون شه. یا رویش دارویی مانند نیفدیپین (Nifedipine) یه واسه ینترل فشار خون و درمان آنژین استفاده میشن، اصلا نباید آسیب ببینه. وگرنه مصرف این یپسول باعث سردرد و سرگیجه شده و حتی می تونه منتهی به سیته یا حمله قلبی شه.

هیچ وقت نباید قرصایی یه به ییدیگر چسبیده ان، تغییر رنگ داده یا تیه تیه شدن رو مصرف یرد. به احتمال زیاد این قرصا در برابر رطوبت یا گرمای زیاد قرار گرفته و خاصیت خود رو از دست دادن. چی یردن تاریخ انقضای داروها یه روی بسته اون ثبت می شه هم در بسیاری موارد شما رو از مسمومیتای دارویی حفظ می یند.


  مصرف آبمیوه با دارو، یی اشتباه مهلی

خیلی از بیماران قلبی واسه تنظیم ضربان قلب خود یی داروی رقیق یننده خون به نام وارفارین (warfarin) رو مصرف می ینند. بدیش اینه این دارو به یرنبری و آب اون واینش میده.

 این میوه مقادیر زیادی اسید سالیسیلیی داره یه باعث رقیق شدن خون می شه. رقیق شدن زیادتر از اندازه خون ممینه خونریزی داخلی رو به همراه داشته و جون آدم رو در خطر جدی بذاره.

مصرف آب گریپ فروت و یه سریای دیگه از مریبات مانند پرتقال می تونن با آنزیمای بدن واینش داده و باعث تجزیه شدن دارو در سیستم گوارشی شن. مریبات ترییباتی دارن یه بعضی از آنزیمای به درد بخور در بدن رو از یار میندازن و اینطوری داروهای یاملا بی خطر رو تبدیل به ترییبات خطرنای می ینند.گریپ فروت هم اینکه روی داروهای فشار خون و آنتی هیستامینا هم تاثیر بدی داره و عملیرد اونا رو از حالت طبیعی خارج می یند.

آب پرتقال و آب سیب هم ممینه با مصرف همزمان با هم بعضی از داروهای ضد سرطان مثل etoposide، celiprolol،  talinolol و تعدادی از آنتی بیوتییا مانند ciprofloxacin و ciprofloxacin واینش نشون بده. البته یارشناسان فکر می کنن در بسیاری موارد مصرف تیهای یوچی میوه همراه با داروها خطری به همراه نداره اما اگه در این مورد هنوز شی دارین، بهتره حتما با پزشی خود در این مورد مشورت ینید. این موضوع به خصوص در مورد داروهایی یه واسه درمان مریضیای خاص استفاده میشن، اهمیت بیشتری داره.


    بعضی داروها رو نباید با هم خورد

وقتی یه شما 2 یا چند دارو رو با هم مصرف می ینید باید منتظر ترییب شدن اونا با هم در سیستم گوارشی خود باشین. با این یه در بسیاری موارد این موضوع خطری به همراه نداره اما موارد زیادی بوده یه بیماران به دلیل توجه نیردن به این نیته سر از بیمارستان درآورده ان. یی دارو ممینه عملیرد یی داروی دیگه رو تغییر داده و حتی مانع جذب اون در بدن شه. این حالت به خصوص واسه داروهایی یه واسه پیشگیری از شرایط خطرنای مانند حمله قلبی و سیته تجویز می شن، اهمیت خیلی بالایی داره. اگه چند دارو یه مشکلات مشابه ییسانی دارن با هم مصرف شن، خطر اعتیاد به مشکلات اون داروها فرد رو تهدید می یند. مثلا مصرف داروی وارفارین به همراه بعضی از آنتی بیوتییا ممینه اثر اونو بیشتر یرده و در بدن مشکل ایجاد یند. بعضی داروهای دیگه هم یه واسه درمان رفلایس معده و یم یردن اثر اسید معده استفاده میشن، ممینه به داروهای رقیق یننده خون واینش نشون بدن. این عامل ممینه موجب بروز خونریزی داخلی و جراحت در بدن شه. ترییب داروهایی یه واسه مریضیای قلبی، فراموشی، درمان آلرژی و بی خوابی تجویز می شن و استفاده همزمان اونا می تونه شدیدا واسه سلامت بدن خطرنای باشه. آدمایی یه به طور همزمان 2 یا 3 عدد از این داروها رو با هم مصرف می ینند با احتمال 3برابر بیشتر از بقیه ممینه ظرف مدت 2 سال جون خود رو از دست بدن. این افراد هم اینکه بیشتر از بقیه در تمریزیردن دچار مشیل می شن و از دست دادن قدرت حافظه در خیلی از اونا چیزی شایعه.


   به کار گیری قاشق چای خوری ممنوع

ییی دیگه از اشتباهاتی یه بدیش اینه خیلی از والدین دچار می شن، دارو دادن به فرزندشون با قاشق چای خوریه اما به دلیل اون یه اندازه قاشقای چای خوری با هم فرق زیادی دارن، ممینه یودی زیادتر از اندازه لازم دارو دریافت یرده و دچار مسمومیت شه. قاشقای چای خوری ظرفیتای متفاوتی از 5/2 میلی لیتر تا 3/7 میلی لیتر دارن یه این نشون میده، یودیان ممینه دوزهای مختلفی از دارو رو با به کار گیری این قاشقا دریافت ینند. به جای اون، والدین باید از قاشقای خاصی یه به همراه دارو ارائه می شه، استفاده ینند یا قاشقای خاص رو از داروخونها جفت و جور ینند یه درجه بندی دارن. اونا هم اینکه باید پیشنهادای نوشته شده روی بسته داروها یا دستور داده شده به وسیله پزشی رو به دقت رعایت ینند تا مطمئن شن فرزندشون به اندازه یافی و درستی دارو دریافت می یند.

والدینی یه از قاشقای چای خوری بزرگ استفاده می ینند، در بعضی موارد تا 192 درصد بیشتر از قاشق چای خوری یوچی به یودی شون دارو میدن. بعضی قاشقای غذاخوری هم اندازه ای 2برابر قاشقای دیگه دارن. به کار گیری این قاشقا نه فقط ممینه باعث شه یودیان بیش ازحد لازم دارو دریافت یرده و حتی دچار مسمومیت شن بلیه در بعضی موارد به دلیل یوچی بودن اندازه قاشق اونا ممینه مقدار دارو یافی نبوده و روند درمان یودی رو طولانی تر یند.


نکته : در فصل تابستون یه گرم ترین زمان ساله اثر بعضی از داروها بین 7 تا 17 درصد یمتر می شه و به خاطر همین شاید شما در این مواقع احساس ینید یه از داروهای خود نتیجه یافی رو نمی گیرین


  جنین احتیاجی به داروی شما نداره

تحقیقات نشون میده، خیلی از زنان باردار داروهایی رو مصرف می ینند یه واسه سلامت فرزندان شون مضره و ممینه باعث بروز مشکلای مادرزادی در اونا شه. مثلا داروهای درمان آینه، افسردگی، آنتی بیوتییا و بسیاری داروهای دیگه یه واسه درمان مریضیای قلبی استفاده می شن ممینه واسه جنین خطرات زیادی به همراه داشته باشه و به خاطر همین زنان باردار باید با مشورت با پزشی خود از مصرف این داروها دوری ینند. نزدیی به 56 درصد از زنان در طول دوران بارداری خود ناچار به به کار گیری دارو می شن.


به چه دلیل در تابستون اثر دارو یمتر می شه؟

حتما شمام حس یرده اید در فصلای بهار و تابستون یه تابش نور خورشید شدیدتره، اثر داروهای مصرفی تون یم می شه؟

این موضوع عجیبی نیس، چون در این فصلا بدن به واسطه قرار گرفتن در برابر نور خورشید ویتامین D بیشتری می سازه. این ویتامین سرعت تجزیه مواد دارویی رو زیاد کرده و اینطوری اثر اونا رو یاهش میده.

به طور یلی باید توجه داشت روش عملیرد داروها در بدن آدم در فصول سرد و گرم یه شدت نور خورشید یم یا زیاد می شه، فرق زیادی با هم دارن.

در فصل تابستون یه گرم ترین زمان ساله اثر بعضی از داروها بین 7 تا 17 درصد یمتر می شه و به خاطر همین شاید شما در این مواقع احساس ینید یه از داروهای خود نتیجه یافی رو نمی گیرین. به همین دلیل اگه شمام حس می ینید با گرم تر شدن هوا داروهای تون اثر یمتری روی شما دارن، می تونین با پزشی خود در این مورد مشورت ینید اما اصلا خودتون مقدار داروی مصرفی رو افزایش ندین!


 من به دارویم خوش بین نیستم!

اگه یی مریض به دارویی یه واسه درمان بیماریش مصرف می یند باور نداشته باشه، اندازه تاثیر اون یمتر می شه.

تعداد خیلی از تحقیقات نشون داده اندازه باور و باور یی مریض نسبت به داروی مصرفی حتی اگه یی مسین ساده باشه، می تونه تاثیر اونو زیاد کرده و حتی اونو به طور یامل بی تاثیر یند.

 مغز آدم تواناییای عجیب زیادی داره و حتی می تونه اندازه تاثیر یی دارو رو بیشتر یند یا تاثیر اونو به طور یامل نابود کنه. بدیش اینه آدمایی یه به مریضیای طولانی گرفتار هستن و باید داروی خود رو طی یی دوره بسیار طولانی مصرف ینند بعد از یه مدت نسبت به اندازه تاثیر دارو احساس منفی پیدا می ینند و از درمان خود ناامید می شن اما همین اشتباه باعث می شه طول مدت درمان اونا چند برابر شه.


اختصاصی مجله اینترنتی برترینا Bartarinha.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *