No category

منابع مقاله درمورد رضایت شغلی، توانایی ها، رضایت شغل

خصیصه عامل دارد.مطالعه ی استعدادهای مرتبط با موفقیت شغلی ،یک جریان مداوم است.اخیرا،شارف(2002)نقاط قوت و ضعف نظریه خصیصه کرده وبراین باور است که این نظریه بیش از آنکه رشدی باشد،آماری است.به علاوه محور این نظریه ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درمورد توانایی ها، اندازه گیری، دانش آموزان

نمایند و یا ابزار و وسایل انجام فعالیت های مختلف کار می کنند.این ابزار ممکن است ماشین تحریر،چرخ خیاطی،اره برقی و… باشد.برخی از فعالیت هایی که در این گروه می توان نام برد عبارتنند از ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درمورد دانش آموزان، دانش آموز، ویژگی های شخصیتی

واقعی تری به خود می گیرند و انتخاب فرد بیشتر به واقعیت نزدیک تر می شود،همچنین 1-Gasserلازمه تمام انتخاب های مناسب شغل وجود ترجیح شغلی است و در واقع انسان اول شغلی را ترجیح می ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درمورد تصمیم گیری، عوامل موثر، داده های توصیفی

چکیده…………………………………………………………………………………………………. 5فصل اولمقدمه……………………………………………………………………………………………………7بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..11اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..15اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….16تعریف واژه ها و مفاهیمتعاریف نظری………………………………………………………………………………………18تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………18سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………19فصل دومتعریف مفهوم رغبت……………………………………………………………………………..21رغبت از دیدگاه سوپر……………………………………………………………………………251-2-علایق بیان شده……………………………………………………………………………272-2-علایق آزمون شده………………………………………………………………………..28سابقه تاریخی رغبت سنج ها………………………………………………………………….29انواع پرسشنامه های رغبت سنج…………………………………………………………….31مفهوم شناسی شخصیت………………………………………………………………………..32تعریف ادامه مطلب…

By yyoozita, ago