No category

منابع مقاله درباره توزیع فراوانی، عامل اجتماعی، کارشناسی ارشد

درصد افراد انتخاب بذر را بر اساس تجربه گذشته انجام می دهند اما هیچ یک از گروه های سنی نسبت به انتخاب بذر بدون حساسیت نبودند (جدول 4-17). همچنین با استفاده از این آزمون مشخص ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره سطح معنی داری، تکنولوژی، استان گیلان

واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی، اغلب آزمونt با نمونه های مستقل (independent samples t-test) مناسب است. آزمون t با ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه، عوامل اقتصادی

گردد (سینگ و همکاران، 1991). با کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش تولید به میزان قابل توجهی در گندم زارهای ایران فراهم می گردد. رحیمی و خسروانی (1384)، در پژوهشی عنوان کردند که ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره حمل و نقل، بازاریابی، استراتژی

كودهاي شيميايي و تلاش جهت بهينه سازي مصرف آنها مي‌توان از اثرات نامطلوب آنها جلوگيري كرد. در صورتي كه با مصرف بيش از حد كود و سم‌هاي شيميايي زيانهاي فراواني وارد شده است كه افزون ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره حمل و نقل، محصولات کشاورزی، کشورهای در حال توسعه

و توزیع، مقداری از محصولات کشاورزی ضایع میشود که مقدار آن به نسبت بالاست بر پایه آمارهای موجود به طور متوسط 35 درصد از محصولات کشاورزی در ایران ضایع میشود (2) که 6 برابر متوسط ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره محصولات کشاورزی، کشورهای در حال توسعه، رطوبت نسبی

پخت و کیفیت خوراکی برنج دارند ولی در ارزش غذایی آن نقشی ندارد (اخگری، 1383). مولکول آمیلوز یک ساختار زنجیری مستقیم و شامل 500 واحد دکستروز می باشد. در حالی که مولکول آمیلوز پکتین دارای ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره بخش کشاورزی، جهاد کشاورزی، اولویت بندی

چخريداري شده باشد. بنابراين نبود اطمينان و ضايعات ناشي از آن موجب كاهش ارزش اقتصادي محصولات توليدي نه تنها در منطقه توليد بلكه در محل فرآوري، بازار توزيع و حتي محل مصرف (خانوارها) مي شود (رحیمی، ادامه مطلب…

By yyoozita, ago